RPO WM RPO WM
Cel projektu

Zakładane cele realizacji zadania

Pracując z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie poznajemy je, widzimy jakie maja potrzeby, dostrzegamy co takie osoby ogranicza w miarę normalnym funkcjonowaniu. Jedną z ważniejszych przyczyn wykluczenia osób niepełnosprawnych jest ograniczeni z możliwości korzystania z ogólnodostępnych usług z powodu niedostatecznego opanowania wiedzy ekonomicznej związanych z dokonywaniem transakcji finansowych lub brakiem zaufania do rodzin osób niepełnosprawnych dotyczącej umożliwienia finansowej samodzielności.
Opracowując założenia projektu postawiliśmy sobie pewne cele, dzięki realizacji którym możliwe Będzie zwiększenie kompetencji ekonomicznych osób niepełnosprawnych – zarówno w wymiarze bezpośrednim wynikającym ze zwiększenia wiedzy i umiejętności osób niepełnosprawnych, jak także pośrednich wynikających z poprawy środowiska w jakim na co dzień funkcjonują. I tak chcielibyśmy osiągnąć następujące efekty:
1. Rozwinąć kompetencje osób niepełnosprawnych intelektualnie w realizacji różnych form płatności: gotówkowej jak i bezgotówkowej, a przez to zwiększyć ich kompetencji ekonomiczne pozwalające na bardziej samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, tym samym zmniejszyć wykluczenie społecznego wynikające z ograniczenia samodzielności finansowej.
2. Zmniejszyć obciążenia opiekuńcze rodzin osób niepełnosprawnych, poprzez zwiększenie samodzielności tych osób. Zmniejszyć obawy opiekunów dotyczące zwiększenia samodzielności finansowej osób niepełnosprawnych.
3. Edukacja rodzin w zakresie bezpiecznych form obrotu gotówkowego i bezgotówkowego osób niepełnosprawnych intelektualnie.
4. Przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do podejmowania prostych aktywności zawodowych. Wprowadzenie ich w tematykę formalną oraz finansową związaną z podejmowaniem pracy. Edukacja w zakresie przynależnych im praw – elementy związane z ochroną osób niepełnosprawnych intelektualnie przed wykorzystywaniem ekonomicznym oraz łamania ich praw pracowniczych gwarantowanych Konstytucją RP.

Dzięki realizacji projektu oraz zebranej wiedzy będziemy mogli przygotować nową ofertę szkoleniową dotyczącą zwiększania kompetencji ekonomicznych, ofertę skierowaną do różnych ośrodków pomocy społecznej. Wstępnie zakładamy, że będzie to oferta profilowanego szkolenia ekonomicznego dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Osobna oferta dla osób rokujących podjęcie aktywności zawodowej oraz osobna dla pozostałych niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji intelektualnych.

Dziki realizacji projektu możliwe będzie także Przedstawienie kierunków zmian w działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
zmian, które pozwolą na zwiększenie efektywności programów WTZ. Działanie w tym obszarze stanowić będzie bezpośrednie podjęcie wniosków przedstawionych przez Najwyższą Izbę Kontroli z dnia 19 marca 2015 roku kps -4101-002-00/2014 nr ewid. 7/2015/p/14/047/kp.

Telefon rejestracja:
(ul. Broniewskiego 9)
022-633 88 66

Telefon rejestracja:
(ul. Białostocka 7)
022-618 30 90