NZOZ FPM Przychodnia Rehabilitacyjna
RPO WM

Fundacja Perpetuum Mobile
realizuje projekt pn. „Wdrożenie e-usług w NZOZ Perpetuum Mobile w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych” w ramach poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza osi priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 30.09.2015 – 29.12.2017

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do e-usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia spełniających aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Celem pośrednim jest wdrożenie spójnego systemu informatycznego oraz udostępnienie pacjentom przychodni e-usług medycznych, w tym w szczególności uruchomienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Zakres Projektu obejmuje w szczególności wykonanie i wdrożenie 8 e-usług na 5 poziomie dojrzałości i 2 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, stworzenie i modernizację zaplecza informatycznego oraz systemów informatycznych koniecznych do świadczenia e-usług, w szczególności zakup sprzętu komputerowego oraz odpowiedniego oprogramowania.

W wyniku realizacji Projektu w 2017 r. planowane jest osiągnięcie następujących efektów:

  • Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych – 1 szt.
  • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja (w tym stopień 5 – personalizacja) – 10 szt.
  • Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 1 szt.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 790 191,20 zł