Fundacja Perpetuum Mobile Nieustający Ruch Wbrew Chorobie
Fundacja Perpetuum Mobile Nieustający Ruch Wbrew Chorobie

Projekt

"Perpetuum mobile aktywizuje społecznie"

Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000848/BF/D

realizowany w okresie 1.04.2023 – 31.03.2024


Głównym celem projektu jest: Poprawa jakości życia 70osób z niepełnosprawnościami objętych usługą asystenta osoby z niepełnosprawnością od 1.04.2024 do 31.03.2023r. poprzez ich wzrost samodzielności i aktywności społecznej oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.


Celem dodatkowym projektu jest:

 • Rozwój kompetencji społecznych
 • Wzrost samodzielności i motywacji do bycia samodzielnym
 • Wzrost kontaktów społecznych i otwartości na otoczenie społeczne
 • Zmniejszenie stopnia odczuwania ograniczeń związanych z niepełnosprawnością
 • Rozwój motywacji do podejmowania działań w kierunku zwiększenia aktywności społecznej
 • Poprawa jakości życia w związku z objęciem OzN usługą asystenta i wsparciem specjalisty ds. rehabilitacji i aktywizacji

Do projektu zostanie przyjętych 70 osób z niepełnosprawnościami (w st. umiarkowanym i znacznym) z terenu województwa mazowieckiego.


Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem

 • Wsparciem specjalisty ds. rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami
 • Wsparciem psychologa
 • Wsparciem Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością

Liczba godzin wsparcia i jej forma zostanie dostosowana indywidualnie do potrzeb Uczestnika projektu z opracowanego przez Fundację katalogu form wsparcia Asystenta:

 • Pomoc osobie z niepełnosprawnością w poruszaniu się po mieście
 • Wspólne (aktywne) spędzanie wolnego czasu w domu
 • Wspieranie osoby z niepełnosprawnością w planowaniu i robieniu zakupów
 • Wspieranie i umożliwienie dojazdu / dojścia klubu OzN na rehabilitację / do lekarza / do apteki / biblioteki / placówki kulturalnej/ OPS etc.
 • Prowadzenie działań z zakresu aktywizacji społecznej osoby z niepełnosprawnością
 • Prowadzenie działań z zakresu nauki samodzielnego planowania wyjść, wyjazdów, w tym m.in. wyszukiwania połączeń ZTM etc.
 • Asystowanie osobie z niepełnosprawnością i wspieranie jej w rozwoju edukacyjnym (m.in. Pomoc w wyszukiwaniu ofert UTW/ klubów seniora, sprawdzanie oferty UTW/ klubów seniora i ich programów kształcenia, pomoc w wyszukiwaniu w Internecie etc.)
 • Asystowanie osobie z niepełnosprawnością przy wyszukiwaniu miejsc i wydarzeń interesujących osobę z niepełnosprawnością (w tym np. imprez kulturalnych etc.)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji:

Beneficjentami projektu będzie 70 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Rekrutacja uczestników odbędzie się w dwóch etapach: I -wszy formalny czyli sprawdzenie czy OzN spełnia warunki formalne (posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym st. niepełnosprawności , mieszka na terenie woj. mazowieckiego) II-gi merytoryczny, wśród spełniających warunki formalne osób chętnych do udziału w projekcie zostanie zrekrutowanych 55 dorosłych osób z niepełnosprawnościami posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Rekrutacja ta odbędzie się na podstawie oceny stopnia orzeczenia ( umiarkowany, znaczny, którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów) oraz na podstawie przeprowadzonego przez specjalistę ds. zarządzania rehabilitacją oceny sprawności OzN wg skali Barthel oraz Oceny złożonych czynności życia codziennego Skala Lawtona (IADL instrumental activities of daily living). W oparciu o uzyskane wyniki z powyższych źródeł zostanie stworzona lista osób najbardziej potrzebujących wsparcia asystenta ds. OzN oraz lista osób również potrzebujących wsparcia, ale ze względu na ograniczenia liczebności umieszczonych na liście rezerwowej i przyjętych w sytuacji np. rezygnacji z udziału w projekcie któregoś z uczestników.

W przypadku nie zrekrutowania wystarczającej liczby uczestników projektu w I-wszej rekrutacji, będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, która będzie prowadzona również w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników i braku osób chętnych z listy rezerwowej do udziału w projekcie. Będzie ona prowadzona w oparciu o powyższe kryteria – tożsame jak rekrutacja główna.


Harmonogram działań projektu:

 • utworzenie i funkcjonowanie biura projektu 1.04.2023 – 31.03.2024
 • Stworzenie systemu promocji projektu i kampania informacyjna 1.04.2023 – 30.04.2023
 • Rekrutacja główna 1.04-31.05.2023
 • Rekrutacja uzupełniająca 1.06.2023-31.03.2024
 • Indywidualna praca Asystenta zOzN 1.04.2023 – 31.03.2024
 • Wsparcie specjalisty ds. rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami 1.04.2023 – 31.03.2024
 • Wsparcie psychologa 1.04.2023 – 31.03.2025
 • Audyt i ewaluacja prowadzonych działań 1.02.2024 – 31.03.2024
Perpetuum mobile włącza społecznie