Fundacja Perpetuum Mobile Nieustający Ruch Wbrew Chorobie
Fundacja Perpetuum Mobile Nieustający Ruch Wbrew Chorobie

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na podstawie umowy nr ZZB/000785/BF/D zawartej w ramach konkursu PFRON Sięgamy po sukces (konkurs 1/2021)


pn: „Perpetuum mobile włącza społecznie”

realizowany w okresie 1.01.2022 – 31.03.2023


Głównym celem projektu jest: Poprawa jakości życia 55 osób z niepełnosprawnościami objętych usługą asystenta osoby z niepełnosprawnością od 1.01.2022 do 31.03.2023r. poprzez ich wzrost samodzielności i aktywności społecznej oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.


Celem dodatkowym projektu jest:

  • Rozwój kompetencji społecznych
  • Wzrost samodzielności i motywacji do bycia samodzielnym
  • Wzrost kontaktów społecznych i otwartości na otoczenie społeczne
  • Zmniejszenie stopnia odczuwania ograniczeń związanych z niepełnosprawnością
  • Rozwój motywacji do podejmowania działań w kierunku zwiększenia aktywności społecznej
  • Poprawa jakości życia w związku z objęciem OzN usługą asystenta i wsparciem specjalisty ds. rehabilitacji i aktywizacji

Do projektu zostanie przyjętych 55 osób z niepełnosprawnościami (w st. umiarkowanym i znacznym) z terenu województwa mazowieckiego.


Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem

  • Wsparciem specjalisty ds. rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami
  • Wsparciem Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością

Liczba godzin wsparcia i jej forma zostanie dostosowana indywidualnie do potrzeb Uczestnika projektu z opracowanego przez Fundację katalogu form wsparcia Asystenta:

1. Pomoc osobie z niepełnosprawnością w poruszaniu się po mieście

2. Wspólne (aktywne) spędzanie wolnego czasu w domu

3. Wspieranie osoby z niepełnosprawnością w planowaniu i robieniu zakupów

4. Wspieranie i umożliwienie dojazdu / dojścia klubu OzN na rehabilitację / do lekarza / do apteki / biblioteki / placówki kulturalnej/ OPS etc.

5. Prowadzenie działań z zakresu aktywizacji społecznej osoby z niepełnosprawnością

6. Prowadzenie działań z zakresu nauki samodzielnego planowania wyjść, wyjazdów, w tym m.in. wyszukiwania połączeń ZTM etc.

7. Asystowanie osobie z niepełnosprawnością i wspieranie jej w rozwoju edukacyjnym (m.in. Pomoc w wyszukiwaniu ofert UTW/ klubów seniora, sprawdzanie oferty UTW/ klubów seniora i ich programów kształcenia, pomoc w wyszukiwaniu w Internecie etc.)

8. Asystowanie osobie z niepełnosprawnością przy wyszukiwaniu miejsc i wydarzeń interesujących osobę z niepełnosprawnością (w tym np. imprez kulturalnych etc.)

Projekt - PERPETUUM MOBILE WŁĄCZA SPOŁECZNIE