Fundacja Perpetuum Mobile Nieustający Ruch Wbrew Chorobie
Fundacja Perpetuum Mobile Nieustający Ruch Wbrew Chorobie

Rekrutacja i inne działania do projektu

pn: „Perpetuum mobile włącza społecznie”

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000785/BF/D zawartej w ramach konkursu PFRON Sięgamy po sukces (konkurs 1/2021)

realizowany w okresie 1.01.2022 – 31.03.2023


Beneficjentami projektu będzie 55 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Rekrutacja uczestników odbędzie się w dwóch etapach: I -wszy formalny czyli sprawdzenie czy OzN spełnia warunki formalne (posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym st. niepełnosprawności , mieszka na terenie woj. mazowieckiego) II-gi merytoryczny, wśród spełniających warunki formalne osób chętnych do udziału w projekcie zostanie zrekrutowanych 55 dorosłych osób z niepełnosprawnościami posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Rekrutacja ta odbędzie się na podstawie oceny stopnia orzeczenia ( umiarkowany, znaczny, którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów) oraz na podstawie przeprowadzonego przez specjalistę ds. zarządzania rehabilitacją oceny sprawności OzN wg skali Barthel oraz Oceny złożonych czynności życia codziennego Skala Lawtona (IADL instrumental activities of daily living). W oparciu o uzyskane wyniki z powyższych źródeł zostanie stworzona lista osób najbardziej potrzebujących wsparcia asystenta ds. OzN oraz lista osób również potrzebujących wsparcia, ale ze względu na ograniczenia liczebności umieszczonych na liście rezerwowej i przyjętych w sytuacji np. rezygnacji z udziału w projekcie któregoś z uczestników.


W przypadku nie zrekrutowania wystarczającej liczby uczestników projektu w I-wszej rekrutacji, będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, która będzie prowadzona również w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników i braku osób chętnych z listy rezerwowej do udziału w projekcie. Będzie ona prowadzona w oparciu o powyższe kryteria – tożsame jak rekrutacja główna.


Harmonogram działań projektu:

  • Utworzenie i funkcjonowanie biura projektu 1.01.2022 – 31.03.2023
  • Stworzenie systemu promocji projektu i kampania informacyjna 1.01.2022 – 31.01.2022
  • Rekrutacja główna 1.02-28.02.2022
  • Rekrutacja uzupełniająca 1.03.2022-31.03.2023
  • Indywidualna praca Asystenta zOzN 1.02.2022 – 31.03.2023
  • Wsparcie specjalisty ds. rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami 1.01.2022 – 31.03.2023
  • Audyt i ewaluacja prowadzonych działań 1.02.2023 – 31.03.2023

Aktualności / Podsumowanie projektu

Celem głównym projektu była poprawa jakości życia 55 osób z niepełnosprawnościami objętych usługą asystenta osoby z niepełnosprawnością od 1.01.2022 do 31.03.2023r. poprzez ich wzrost samodzielności i aktywności społecznej oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Jak wynika z przeprowadzonej przez nas ewaluacji, cel ten został osiągnięty i to na wyższym niż zakładano poziomie, gdyż poprawa jakości życia w związku z udziałem w projekcie nastąpiła u 60 osób.

Ponadto dzięki szybszemu niż na koniec projektu osiągnięcia zakładanych celów IPD przez 4 uczestników, którzy po ich uzyskaniu odeszli w trakcie, mogliśmy przyjąć na ich miejsce nowe osoby z niepełnosprawnościami. Fakt ten wraz z odejściem jednej z uczestniczek oraz śmiercią uczestnika spowodował, że w projekcie ostatecznie wzięło udział 61 osób (w tym 6 na tzw. „zastępstwa” za osoby opuszczające projekt).

Perpetuum mobile włącza społecznie