NZOZ FPM Przychodnia Rehabilitacyjna
RPO WM

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji w ramach realizowanego Projektu

Fundacja Perpetuum Mobile z siedzibą przy ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa informuje, że z dniem 11 września 2017 r. rozpoczyna rekrutację beneficjentów do Projektu. Projekt pn. „Zawodowe i społeczne perpetuum mobile niepełnosprawnych w rodzinach” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W załączeniu przesyłamy:

  • 1. „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”
  • 2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Zawodowe i społeczne perpetuum mobile niepełnosprawnych w rodzinach”
  • 3. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu „Zawodowe i społeczne perpetuum mobile niepełnosprawnych w rodzinach” oraz akceptacja jego postanowienia.
  • 4. Oświadczenie uczestnika projektu
  • 5. Oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo w projekcie i przyjęcie pomocy w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego.
  • 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym danym wrażliwych

Rekrutacja odbywa się w terminie od 11 września 2017 r. do 31 października 2017 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobligowane są do wypełnienia wyżej wymienionej dokumentacji oraz dostarczenia jej do biura Fundacji Perpetuum Mobile które mieści się przy ul. Broniewskiego 9 w Warszawie.

Do pobrania:
Regulamin
Załączniki
Wyniki rekrutacji

Fundacja Perpetuum Mobile
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
“Zawodowe i społeczne perpetuum mobile niepełnosprawnych w rodzinach”

Celem projektu jest wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy dorosłych osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 181 550,00 zł