RPO WM RPO WM
O Nas

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w zakresie ochrony zdrowia, aktywizacji zawodowej, opieki socjalnej, oświaty, nauki i kultury, wypoczynku i rekreacji.

 

Nasze projekty:

Białołęcka Akademia Kultury
Projekt edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski

Fundacje realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację wszechstronnej rehabilitacji: medycznej, społecznej i zawodowej osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym w tym dzieciom i młodzieży.

 2. Powoływanie placówek medycznych, ośrodków terapeutycznych, domów opieki społecznej i domów dziecka.

 3. Tworzenie ośrodków agro-rekreacyjnych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym kontakt z naturą i pracę związaną z gospodarstwem rolnym.

 4. Popieranie i tworzenie ośrodków mających na celu rozwój kulturalny, społeczny i zawodowy osób niepełnosprawnych ( np. Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Dziennego Pobytu, Klubów Wsparcia, Galerii Artystycznych itd.).

 5. Pośrednictwo i organizację miejsc pracy dla niepełnosprawnych oraz gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy w znalezieniu miejsc pracy.

 6. Pomoc w zdobywaniu specjalistycznego sprzętu dla chorych i niepełnosprawnych.

 7. Organizację szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz tworzenie tego typu placówek.

 8. Działania mające na celu dostarczenie społecznościom wiejskim informacji umożliwiających im pełniejsze korzystanie z różnych form usprawniania leczniczego.

 9. Prowadzenie kursów, wykładów i szkoleń w dziedzinie ochrony zdrowia, rehabilitacji i specjalistycznej opieki nad osobami przewlekle chorymi.

 10. Organizację turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynkowych, sportowych oraz plenerów i konkursów artystycznych.

 11. Tworzenie klubów sportowo- rekreacyjnych o charakterze integracyjnym.

 12. Tworzenie integracyjnych placówek oświatowych i kulturalno- oświatowych dla dzieci i młodzieży.

 13. Organizowanie wystaw, happeningów, festynów, koncertów, turniejów oraz innych imprez sportowych i artystycznych a także udział w ich realizacji (np. obsługa imprez i prace w komisjach sędziowskich).

 14. Prowadzenie wszechstronnie pojętej edukacji ruchowej poprzez nauczanie różnych form ruchu.

 15. Działalność informacyjną dotyczącą możliwości i form korzystania z pomocy socjalnej.

 16. Współpracę z instytucjami państwowymi, instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną w tej dziedzinie.

Darowizny na fundację można wpłacać na numer konta: PL 63 1500 2022 1220 2001 0226 0000