RPO WM RPO WM
Rehabilitacja w warunkach domowych

Telefon rejestracja:
(ul. Broniewskiego 9)
022-633 88 66

Telefon rejestracja:
(ul. Białostocka 7)
022-618 30 90

Rehabilitacja w warunkach domowych

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji.
Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom z zaburzeniami narządu ruchu spowodowanymi:
– ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
– ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego – (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
– uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
– chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
– chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
– urazami kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu
– osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym

Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz POZ lub specjalista w dziedzinie:
– rehabilitacji medycznej
– balneologii i medycyny fizykalnej
– reumatologii
– neurologii
– neurochirurgii
– chirurgii ogólnej
– ortopedii i traumatologii

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać jasną adnotację, iż rehabilitacja ma odbyć się w domu pacjenta w tytule należy napisać: skierowanie na fizjoterapię domową, skierowanie na rehabilitację w domu pacjenta itp.
oraz:
1. pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ;
2. imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3. rozpoznanie w języku polskim;
4. kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
5. opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
6. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
7. liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
8. pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Skierowanie powinno zostać zarejestrowane nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia

Rejestracja pacjenta odbywa się:
osobiście,
telefonicznie,
za pośrednictwem osoby trzeciej.

Dokumenty, które należy posiadać podczas rejestracji:

– skierowanie na rehabilitację domową (jak wyżej)
– kopię wypisu ze szpitala lub inną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia
– aktualny dowód ubezpieczenia – dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Podczas rejestracji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących oraz poinformowany o dacie wizyty lekarza/ specjalisty oraz rozpoczęciu cyklu rehabilitacji

Zabiegi wykonywane w domu pacjenta:

ćwiczenia indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta
ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych
pionizacja
nauka czynności lokomocji
masaż
edukacja pacjenta